DJ JeroenSound
Ervaren & Allround 

 

Algemene voorwaarden

1.Algemene voorwaarden DJ JeroenSound

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door "DJ JeroenSound" gedaan resp. aangedaan met derden, verder te noemen: opdrachtgever.

1.2 Indien u "DJ JeroenSound" boekt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Aanbieding en acceptatie

2.1 Alle prijsopgaven van "DJ JeroenSound" zijn vrijblijvend en inclusief btw. Verzonden offertes (al dan niet digitaal) vervallen na 14 dagen.

3. Boekingen

3.1 Boekingen graag ruim van tevoren in verband met het organiseren van onze planning.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de medewerkers van "DJ JeroenSound" veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, en dat de apparatuur veilig kan worden opgesteld.

4.2 Indien op locatie blijkt dat opdrachtgever niet kan instaan voor de veiligheid van de medewerkers en/of de apparatuur van "DJ JeroenSound", dan zal het optreden niet plaatsvinden. Opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op overmacht en is het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd.

4.3 DJ JeroenSound kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of ongeval. Aansprakelijkheid is ten alle tijden voor de opdrachtgever.

5. Annuleringen

5.1 Indien de opdrachtgever de opdracht ontbindt zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht indien:

- korter dan 2 weken voor de datum van het feest, 25% kosten,

- korter dan 1 week voor de datum van het feest 50% van het afgesproken bedrag,

5.2 Indien de annulering de oorzaak is van ziekte, ongeval en/of overlijden, komt het genoemde onder 5.1 te vervallen.

5.3 Indien "DJ JeroenSound" zelf door complicaties, zoals genoemd in 5.2, niet in staat is om het feest te verzorgen, zal dit zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan de opdrachtgever. In deze situatie vervalt dit contract zonder kosten voor beide partijen.

DJ JeroenSound, zal in dat laatste geval al het mogelijke pogen een vervangende show te regelen.

6. Tijden

6.1 "DJ JeroenSound" houdt zich aan de tijden die de opdrachtgever vooraf heeft opgegeven.

7. Betalen

7.1 Tenzij anders overeengekomen, dient het betalen direct na het feest te geschieden.

8. Locatie

8.1 Voor de apparatuur is er minstens 1 stroomgroep nodig (voor licht en geluid). Wanneer er sprake is van het leveren van uplighting, is er behoefte aan meerdere stroompunten.

8.2 De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

8.3 "DJ JeroenSound" beschikt over Led verlichting en gebruikt daarom weinig stroom.

9. De feestavond

9.1 Als u sketches op wilt voeren, is het handig om dit van te voren te melden, zodat er rekening mee gehouden kan worden.

9.2 Als u zelf muziek heeft die u zeker wilt horen, kunt u die bij "DJ JeroenSound" inleveren. "DJ JeroenSound" is niet aansprakelijk voor beschadiging van de muziek. Vermeld wel uw naam op de muziekdragers. Bovengenoemd kan uiteraard ook voor aanvang digitaal aangeleverd worden.

10. Buma/STEMRA/SENA-rechten

Opdrachtgever dient te zorgen voor alle vereiste vergunningen en eventuele kosten met betrekking tot Buma, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door DJ JeroenSound ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door DJ JeroenSound beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever die voorts DJ JeroenSound vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door Buma/STEMRA/SENA. Een bestaande horecagelegenheid zal altijd al over deze rechten beschikken.

11. Vergunningen

De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht.

12. Foto filmmateriaal

DJ JeroenSound behoudt zich het recht tijdens een feestavond foto of filmmateriaal vast te leggen, ten promotie van de drive-in show. Materiaal kan eventueel digitaal gebruikt worden op websites, social media en bijvoorbeeld youtube. Uiteraard zal DJ JeroenSound altijd discreet met dit materiaal omgaan. Bezwaren hiertegen zullen ten alle tijden door DJ JeroenSound worden gerespecteerd.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info